Python’da Operatörler

Bu makalede Python’daki farklı operatör türleri, bunların sözdizimi ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında her şeyi örneklerle öğreneceksiniz.

Python’da operatörler nelerdir?

Operatörler Python’da aritmetik veya mantıksal hesaplama yapan özel sembollerdir. Operatörün üzerinde çalıştığı değere işlenen denir.

Örneğin:

Burada, + toplama işlemini gerçekleştiren operatördür. 2 ve 3 işlenenlerdir ve 5 işlemin çıktısıdır.


Aritmetik operatörler

Aritmetik operatörler toplama, çıkarma, çarpma gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

ŞebekeAnlamÖrnek
+İki işlenen veya birli artı eklex + y+ 2
Sağ işleneni soldan veya birli eksiden çıkarx – y – 2
*İki işleneni çarpmax * y
/Sol işleneni sağa bölün (her zaman kayan nokta ile sonuçlanır)x / y
%Modül – sol işlenenin sağ tarafından bölümünden kalanx % y (x/y’nin kalanı)
//Kat bölümü – sayı satırında sola ayarlanan tam sayı ile sonuçlanan bölmex // y
**Üs – sağın gücüne yükseltilmiş sol işlenenx**y (x üzeri y)

Örnek 1: Python’da aritmetik operatörler

Çıktı


karşılaştırma operatörleri

Karşılaştırma operatörleri değerleri karşılaştırmak için kullanılır. TrueYa veya Falseduruma göre geri döner .

ŞebekeAnlamÖrnek
>Büyüktür – Sol işlenen sağdan büyükse doğrux > y
<Küçüktür – Sol işlenen sağdan küçükse doğrux < y
==Eşittir – Her iki işlenen de eşitse doğrux == y
!=Eşit değil – İşlenenler eşit değilse doğrux != y
>=Büyüktür veya eşittir – Sol işlenen sağa eşit veya büyükse doğrux >= y
<=Küçük veya eşittir – Sol işlenen sağa eşit veya küçükse doğrux <= y

Örnek 2: Python’da karşılaştırma operatörleri

Çıktı


Mantıksal operatörler

Mantıksal operatörler andornotoperatörleridir.

ŞebekeAnlamÖrnek
veHer iki işlenen de doğruysa truex ve y
veyaİşlenenlerden herhangi biri doğruysa truex veya y
olumsuzlukİşlenen yanlışsa true (işleneni tamamlar)x değil

Örnek 3: Python’da Mantıksal Operatörler

Çıktı

İşte bu operatörler için doğruluk tablosu .


bitsel operatörler

Bitsel operatörler, işlenenler üzerinde ikili basamak dizileri gibi davranır. Parça parça çalışırlar, bu nedenle adı.

Örneğin, 2 10ikili dosyada ve 7 111.

Aşağıdaki tabloda:x= 10 ( 0000 1010ikili olarak) vey= 4 ( 0000 0100ikili olarak)

ŞebekeAnlamÖrnek
&bit düzeyinde VEx & y = 0 ( 0000 0000)
|Bit düzeyinde VEYAx | y = 14 ( 0000 1110)
~Bitsel DEĞİL~x = -11 ( 1111 0101)
^Bitsel XORx ^ y = 14 ( 0000 1110)
>>Bit düzeyinde sağa kaydırmax >> 2 = 2 ( 0000 0010)
<<Bit düzeyinde sola kaydırmax << 2 = 40 ( 0010 1000)

atama operatörleri

Python’da değişkenlere değer atamak için atama operatörleri kullanılır.

a = 5değişkene sağdaki 5 değerini atayan basit bir atama operatörüdür.asoldaki.

a += 5Python’da değişkene ekleyen ve daha sonra aynısını atanan çeşitli bileşik operatörler vardır . ile eşdeğerdir a = a + 5.

ŞebekeÖrnekEşittir
=x = 5x = 5
+=x += 5x = x + 5
-=x -= 5x = x – 5
*=x *= 5x = x * 5
/=x /= 5x = x / 5
%=x %= 5x = x % 5
//=x //= 5x = x // 5
**=x **= 5x = x ** 5
&=x &= 5x = x ve 5
|=x |= 5x = x | 5
^=x ^= 5x = x ^ 5
>>=x >>= 5x = x >> 5
<<=x <<= 5x = x << 5

Özel operatörler

Python dili, kimlik operatörü veya üyelik operatörü gibi bazı özel operatör türleri sunar. Aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

kimlik operatörleri

isve is notPython’daki kimlik operatörleridir. Belleğin aynı bölümünde iki değerin (veya değişkenin) bulunup bulunmadığını kontrol etmek için kullanılırlar. İki değişkenin eşit olması onların aynı olduğu anlamına gelmez.

ŞebekeAnlamÖrnek
dır-dirİşlenenler aynıysa true (aynı nesneye bakın)x Doğru
değilİşlenenler aynı değilse true (aynı nesneye atıfta bulunmayın)x Doğru değil

Örnek 4: Python’da kimlik operatörleri

Çıktı

İşte görüyoruz kix1vey1aynı değerlere sahip tam sayılardır, bu nedenle aynı oldukları kadar eşittirler. Aynı durumx2vey2(Teller).

Fakatx3vey3listelerdir. Eşittirler ama özdeş değildirler. Çünkü tercüman, eşit olmalarına rağmen onları ayrı ayrı hafızaya yerleştirir.


Üyelik operatörleri

inve not inPython’daki üyelik operatörleridir. Bir dizide ( string , list , tuple , set ve sözlük ) bir değerin veya değişkenin bulunup bulunmadığını test etmek için kullanılırlar .

Bir sözlükte değeri değil, yalnızca anahtarın varlığını test edebiliriz.

ŞebekeAnlamÖrnek
içindeDizide değer/değişken bulunursa doğru5’te x
değilDeğer/değişken dizide bulunmazsa doğru5 x değil

Örnek 5: Python’da üyelik operatörleri

Çıktı

Burada, 'H'içindexama 'hello'içinde yokx(unutmayın, Python büyük/küçük harf duyarlıdır). Benzer şekilde, 1anahtardır ve 'a'sözlükteki değerdir.y. Dolayısıyla 'a' in ydöner False.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir