Python’da Değişkenler, Sabitler ve Değişmezler

Bu öğreticide Python’da değişkenler, sabitler, değişmezler ve bunların kullanım durumları hakkında bilgi edineceksiniz.

Python’da Değişkenler

Değişken, verileri bellekte depolamak için kullanılan adlandırılmış bir konumdur. Değişkenleri programda daha sonra değiştirilebilecek verileri tutan bir kapsayıcı olarak düşünmek yararlıdır. Örneğin,

Burada numara adında bir değişken oluşturduk ve 10 sayısını atadık.

Değişkenleri içinde kitap saklanacak için bir çanta gibi düşünebilirsiniz ve o kitap her an değiştirilebilir.

Başlangıç değeri 10 olanı değişkenin değerini 1.1 olarak değiştirdik.

Not : Python’da aslında değişkenlere değer atamayız. Bunun yerine Python, nesnenin referansını değişkene verir.

Python’da Değişkenlere Değer Atama

Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz gibi “=” bir değişkene değer atamak için atama operatörü olarak kullanılır.

Örnek 1: Bir değişkene değer bildirme ve atama

Çıktı:

pythondersleri.net

Not : Python değişken türlerini otomatik olarak anlar. Bu nedenle değişken türünü açıkça tanımlamanız gerekmez.

Örnek 2: Bir değişkenin değerini değiştirme

Çıktı:

Örnek 3: Birden çok değişkene birden çok değer atama

Aynı değeri birden fazla değişkene aynı anda atamak istiyorsak, bunu şu şekilde yapabiliriz:

İkinci program, değişkenlerin tümüne aynı değeri atar.

Sabitler

Sabit, değeri değiştirilemeyen bir değişken türüdür. Sabitleri daha sonra değiştirilemeyecek bilgileri tutan kaplar olarak düşünmek yararlıdır.

Sabitleri, çantaya yerleştirildikten sonra değiştirilemeyen bazı kitapları saklamak için bir çanta olarak düşünebilirsiniz.

Python’da sabite değer atama

Python’da sabitler genellikle bir modülde bildirilir ve atanır. Burada modül, ana dosyaya aktarılan değişkenleri, işlevleri vb. içeren yeni bir dosyadır. Modülün içinde, sabit değişkenler tamamı büyük harflerle ve alt çizgilerle yazılır.

Örnek 3: Bir sabite değer atama

Bir sabit.py oluşturun :

Bir main.py oluşturun :

Yukarıdaki programda bir sabit.py modül dosyası oluşturuyoruz. Ardından, sabit değeri atadık. Bundan sonra bir main.py dosyası oluşturup modülü içe aktarıyoruz. Son olarak, sabit değeri yazdırıyoruz.

Not : Gerçekte Python’da sabitleri kullanmayız. Bunları tamamen büyük harflerle adlandırmak, onları değişkenlerden ayırmak için bir kuraldır. Aslında yeniden atamayı engellemez.

Değişkenler ve Sabitler için Kurallar ve Adlandırma Kuralları

  1. Sabit ve değişken adları küçük harf (a’dan z’ye) veya büyük harf (A’dan Z’ye) veya rakamlardan (0’dan 9’a) veya alt çizgiden ( _ ) oluşan bir kombinasyona sahip olmalıdır. Örneğin: degisken_adi_2 veya degiskenAdi2
  2. Anlamlı bir ad oluşturun. Örneğin: degisken_1 yerine kullanici_adi
  3. İki veya daha fazla kelimeden oluşan bir değişken adı oluşturmak istiyorsanız, bunları ayırmak için alt çizgi kullanın. Örneğin: bu_bir_degisken_adidir
  4. Bir sabit bildirmek için mümkün olan büyük harfleri kullanın. Örneğin:PI, GRAVITY
  5. Asla !, @, #, $, %, vb. gibi özel semboller kullanmayın.
  6. Değişken adını rakamla başlatmayın.

Değişmezler

Değişmez, bir değişken veya sabitte verilen ham bir veridir. Python’da çeşitli değişmez değerler vardır, bunlar aşağıdaki gibidir:

Sayısal Değişmezler

Sayısal Değişmezler değişmezdir (değiştirilemez). Sayısal değişmezler 3 farklı sayısal türe ait olabilir: Integer, Float, ve Complex.

Örnek 4: Python’da Sayısal değişmezler nasıl kullanılır?

Çıktı:

Yukarıdaki programda,

  • Tamsayı değişmezlerini farklı değişkenlere atadık. Burada a ikili değişmez, b ondalık bir sabit değer, c sekizlik bir değişmez ve d onaltılık bir değişmezdir.
  • Değişkenleri yazdırdığımızda, tüm değişmezler ondalık değerlere dönüştürülür.
  • 10.5 ve 1.5e2 kayan nokta değişmezleridir. 1.5e2 üstel ile ifade edilir ve şu anlama gelir: 1.5 * 10 2.
  • x’e Complex bir hazır değişmez atadık. Daha sonra karmaşık sayıların sanal ve gerçek kısımlarını oluşturmak için sanal değişmez (x.imag) ve gerçek değişmez (x.real) kullanırız.

Dize Değişmezleri

Bir dize değişmezi, tırnak içine alınmış bir karakter dizisidir. Bir dize için hem tekli, hem çiftli hem de üçlü tırnak işaretleri kullanabiliriz ve bir karakter değişmezi, tek veya çift tırnak içine alınmış tek bir karakterdir.

Örnek 7: Python’da dize değişmezleri nasıl kullanılır?

Çıktı

Üçlü tırnak içindeki değer çok satırlı bir dize değişmezidir.

Dize u”\u00dcnic\u00f6de”İngilizce dışındaki karakterleri destekleyen bir Unicode değişmezidir.

r”ham \n dize” ham dize değişmezidir.

Boolean Değişmezleri

Bir Boolean değişmezi şu iki değerden herhangi birine sahip olabilir: True veya False.

Örnek 8: Python’da boolean değişmezleri nasıl kullanılır?

Çıktı

Yukarıdaki programda boolean değerleri True ve False şeklindedir. Python’da True değeri 1 ve False değeri 0 şeklindedir. Bu yüzden değerleri sayısal olarak da kullanabiliriz.

Özel Değişmezler

Python bir özel hazır bilgi içerir, yani None. Bu şekilde alanın oluşturulmadığını belirtmek için kullanırız.

Örnek 9: Python’da özel değişmezler nasıl kullanılır?

Çıktı

Yukarıdaki programda bir “menu” fonksiyonu tanımlıyoruz. None ile bu alanın mevcut olmadığını belirtmiş oluyoruz.

Değişmez Koleksiyonlar

Dört farklı hazır bilgi koleksiyonu vardır: List değişmezleri, Tuple değişmezleri, Dict değişmezleri ve Set değişmezleri.

Örnek 10: Python’da hazır bilgi koleksiyonları nasıl kullanılır?

Çıktı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.